Prevádzame montáž dynamického istenia korún stromov, ktoré je (dodatočnou) ochranou stromu pri poveternostných extrémoch. Dynamická väzba musí absorbovať nárazy vetra a limitovať výkyvové maximá istených ramien v silnom vetre, alebo po napadnutí množstva mokrého snehu. 

Nejedná sa pri tom len o bezpečnosť samotného stromu, ale rovnako aj predmetov, či osôb nachádzajúcich sa pod ním, alebo v jeho blízkosti. Všetky podporné opatrenia majú zabrániť rozlomeniu koruny, zlomu jednotlivých konárov, prípadne vývratu celého stromu. 

Viazaním sa stabilita jednotlivých častí stromu dodatočne zvyšuje, takže ho možno považovať za poistku, alebo prevenciu. Pri starých solitérnych stromoch, chránených stromoch, alebo stromoch, pri ktorých by výraznejšou redukciou koruny došlo ku zníženiu estetickej, či historickej hodnoty stromu, používame istenie koruny často krát preventívne, aby sme takto hodnotné stromy pokiaľ možno čo najdlhšie zachovali pre nasledujúce generácie v ich prirodzenom tvare. Viazaním sa dajú stabilizovať tlakové vetvenia, preťažené konáre náchylné na zlom počas padania ťažkého mokrého snehu, poškodené konáre, celé koruny alebo dokonca celé stromy, ktoré istíme o stromy okolité.